Tính toán của báo chí băng ghế dự bị

Ra máy tính sẽ hiển thị bao nhiêu một vận động viên có thể đưa ra trong báo chí băng ghế dự bị. Sử dụng công thức, ông sẽ cho bạn thấy trọng lượng tối đa mà bạn có thể nâng từ ngực. Chỉ cần đếm trọng lượng của tạ cùng với bánh kếp và số lần lặp lại mà bạn có thể làm và nhận được kết quả tối đa của bạn

Trọng lượng tạ trong máy ép băng ghế dự bị: kg
Số lần lặp lại
với mức tạ này:
đại diện

công thức epley
công thức Brzycki
công thức Lander
công thức Lombardi
công thức mayhew
công thức O'Connor
công thức Vatan

ÁP LỰC TỐI ĐA TRÊN BÀN:
-
-
-
-
-
-
-

-